Wersje językowe

Legrosbio

Import / eksport warzyw i owoców

INFORMACJE PRAWNE

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 o zaufaniu w gospodarce cyfrowej podajemy do wiadomości użytkowników strony http://legrosbio.comtożsamość firm biorących udział w jej powstaniu i zarządzaniu nią:

Właściciel : LEGROS BIOLOGIQUE – SAS – 582 Avenue de Bruxelles, 66031 Perpignan CEDEX Francja
Autor : Numeric Wave
Jednostka odpowiedzialna za publikację : LEGROS BIOLOGIQUE – contact@legrosbio.com
Jednostką odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster : Numeric Wave – support@numeric-wave.eu
Hosting : OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja.

2. Ogólne warunki korzystania ze strony i oferowanych usług.

Korzystanie ze strony http://legrosbio.comoznacza całkowitą akceptację poniższych ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą w każdej chwili zostać zmienione lub uzupełnione. W związku z tym zachęcamy użytkowników strony http://legrosbio.comdo regularnego zapoznawania się z ich aktualną treścią.

W warunkach normalnych niniejsza strona jest w każdej chwili dostępna dla użytkowników. LEGROS BIOLOGIQUE może jednak podjąć decyzję o przerwie w dostępie do strony z powodów technicznych. W takim przypadku firma postara się uprzedzić zawczasu użytkowników o dacie i godzinach planowanej przerwy.

Strona http://legrosbio.comjest regularnie uaktualniana przez LEGROS BIOLOGIQUE. Podobnie informacje prawne mogą w każdej chwili ulec zmianie, niemniej użytkownika zawsze obowiązuje ich aktualna wersja. W związku z tym zachęcamy do jak najczęstszego sprawdzania ich treści.

3. Opis oferowanych usług.

Celem działania strony http://legrosbio.comjest dostarczenie informacji na temat wszystkich działań firmy.

LEGROS BIOLOGIQUE dokłada starań, by umieszczać na stronie http://legrosbio.comjak najbardziej precyzyjne informacje. Niemniej jednak firma nie ponosi odpowiedzialności za przeoczenia, niedokładności i braki w aktualizacji zaistniałe zarówno z jej powodu, jak i z winy partnerów dostarczających informacje.

Wszystkie informacje znajdujące się na stronie http://legrosbio.commają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać. Ponadto dane znajdujące się na stronie http://legrosbio.comnie są pełne. Są one podane z zastrzeżeniem możliwości zmian wprowadzonych po ich publikacji.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona używa technologii JavaScript.

Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane jej użytkowaniem. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się, że będzie z niej korzystał przy pomocy nowoczesnego sprzętu niezainfekowanego wirusami oraz uaktualnionej wersji przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

LEGROS BIOLOGIQUE jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Zakazane jest dokonywanie wszelkich reprodukcji, przedstawień, zmian, publikacji oraz adaptacji całości lub części zawartości strony niezależnie od sposobu, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia ze strony LEGROS BIOLOGIQUE.

Wszelkie niedozwolone korzystanie ze strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za fałszerstwo i ścigane zgodnie z artykułami L.335-2 i kolejnymi kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

LEGROS BIOLOGIQUE nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane w sprzęcie użytkownika podczas pobytu na stronie http://legrosbio.com wynikające albo z używania sprzętu niespełniającego wymogów opisanych w punkcie 4., albo wynikające z pojawienia się błędu (tzw. buga) lub niekompatybilności.

LEGROS BIOLOGIQUE nie ponosi także odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak np. utrata rynku lub utrata szansy) poniesione na skutek użytkowania strony http://legrosbio.com.

Obszary interaktywne (umożliwiające zadawanie pytań w oknie przeznaczonym do kontaktu) są do dyspozycji użytkowników. LEGROS BIOLOGIQUE zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści umieszczonych we wspomnianym obszarze, które to treści byłyby sprzeczne z obowiązującym we Francji prawem, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W takim przypadku LEGROS BIOLOGIQUE zastrzega sobie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub prawnej użytkownika, przede wszystkim w razie zamieszczenia wypowiedzi o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym niezależnie od użytego nośnika (tekst, fotografia itd.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Dane osobowe są we Francji chronione przede wszystkim ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978, ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004, artykułem L. 226-13 kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 1995.

W trakcie użytkowania strony http://legrosbio.commogą być zbierane następujące informacje: adres URL linków, poprzez które użytkownik wszedł na stronę http://legrosbio.com, dostawca internetu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

LEGROS BIOLOGIQUE nigdy nie zbiera danych osobowych dotyczących użytkownika w celu innym niż na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę http://legrosbio.com. Użytkownik dostarcza informacji tych w pełni świadomie, przede wszystkim wpisując je osobiście. Użytkownik strony http://legrosbio.comotrzymuje więc informację o obowiązku lub braku obowiązku podania wspomnianych informacji.

Zgodnie z przepisami artykułów 38 i następnymi ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 o informatyce, plikach i wolnościach każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, zmiany i wniesienia sprzeciwu odnośnie jego danych osobowych. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek opatrzony podpisem wraz z kopią dowodu tożsamości, na którym widnieje podpis posiadacza oraz podać adres, na jaki należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe dotyczące użytkowników strony http://legrosbio.comnie są bez ich wiedzy publikowane, wymieniane, przekazywane, odstępowane ani sprzedawane osobom trzecim (niezależnie od rodzaju nośnika). Przekazanie wymienionych informacji byłoby możliwe tylko w razie teoretycznego kupna firmy LEGROS BIOLOGIQUE wraz z jej prawami. Ewentualny nabywca byłby zobowiązany do zachowania i wprowadzania zmian w danych użytkowników strony http://legrosbio.comw ten sam sposób, co LEGROS BIOLOGIQUE.

Strona nie podlega obowiązkowi złożenia deklaracji w CNIL, ponieważ nie zbiera danych osobowych. .

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1998 będącej transpozycją dyrektywy 96/9 z dnia 11 marca 1996 o ochronie prawnej baz danych.

8. Hiperlinki i pliki cookies.

Strona http://legrosbio.comzawiera pewną liczbę hiperlinków prowadzących do innych stron. Hiperlinki te zostały zamieszczone za zgodą LEGROS BIOLOGIQUE. LEGROS BIOLOGIQUE nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych poprzez hiperlinki stron, w związku z czym nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Poruszanie się po stronie http://legrosbio.commoże spowodować instalację pliku lub plików cookies na komputerze użytkownika. Plik cookie jest to niewielkich rozmiarów plik, który nie umożliwia identyfikacji użytkownika, lecz zapisuje informacje związane z poruszaniem się użytkownika komputera na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają ułatwić późniejsze wizyty na stronie, a także dokonać pomiarów częstotliwości odwiedzin.

Odmowa instalacji pliku cookie może zablokować dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w taki sposób, by nie instalować cookie. Można to zrobić następująco:

W przeglądarce Internet Eksplorer: zakładka „Narzędzia” (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym roku) / opcje internetowe. Należy kliknąć zakładkę „Prywatność” i wybrać Blokuj wszystkie cookies. Zatwierdzić przy pomocy OK.

W przeglądarce Firefox: powyżej okna przeglądarki znajduje się przycisk Firefox. Kliknij ikonkę, a następnie wybierz zakładkę „Opcje”. Kliknij zakładkę „Prywatność”. Ustaw opcję Historia, wybierając z rozwijanego menu „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”. Odznacz okienko, by dezaktywować cookies.

W przeglądarce Safari: Kliknij piktogram menu (koło zębate) znajdujący się w prawym górnym rogu. Wybierz „Ustawienia”. Kliknij „Ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. W sekcji „Cookies” można zablokować instalację plików cookie.

W przeglądarce Chrome: Kliknij piktogram menu (trzy poziome linie) znajdujący się w prawym górnym rogu. Wybierz „Ustawienia”. Kliknij „Ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Preferencje”. W zakładce „Prywatność” można zablokować instalację plików cookie.

9. Prawo właściwe i właściwość sądów.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z użytkowania strony http://legrosbio.comjest prawo francuskie. Sądami właściwymi są wyłącznie odpowiednie sądy w Paryżu.

10. Najważniejsze ustawy.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 o informatyce, plikach i wolnościach.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

11. Użyte pojęcia.

Użytkownik: internauta łączący się i używający wyżej podanej strony.

Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają - w dowolnej formie oraz pośrednio lub bezpośrednio - identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (artykuł 4 ustawy nr 78-17 dnia 6 stycznia 1978).

Zapraszamy do kontaktu

Zgłoś szczególną potrzebę, propozycję usługi, pomysł, którym chcesz się z nami podzielić. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.